Nadleśnictwa i inne

POLECANE POLECANE

Powrót

Przewodnik dla właścicieli lasów

Przewodnik dla właścicieli lasów

Miłomłyn, 17.06.2016 r.

Sposób postępowania w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w ramach powierzonego nadzoru

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

1. Działki leśne objęte uproszczonymi planami urządzenia lasu:

a) Właściciel prowadzi gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL),

b) Właściciel może zwrócić się do Nadleśniczego o udzielenie instruktażu na gruncie w zakresie wykonywania zadań gospodarczych. W tym celu należy złożyć Podanie o instruktaż na gruncie w zakresie zakwalifikowania drzew do wyrębu (formularz nr 1),

c) Nadleśniczy, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej w Nadleśnictwie za nadzór nad lasami niepaństwowymi, kieruje podanie do właściwego terytorialnie leśniczego,

d) Leśniczy zapoznaje się ze wskazaniami gospodarczymi zawartymi w uproszczonym planie urządzenia lasu, Uwaga: w lasach, dla których sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Ostródzkim z dnia 8 kwietnia 2016 roku, sporadycznie pojawiające się użytki przygodne w postaci posuszu, wywrotów, złomów, śniegołomów itp. pomimo braku zapisów o ich pozyskaniu w UPUL można usuwać, jako podstawę prawną podając uproszczony plan urządzenia lasu,

e) Na gruncie, w obecności właściciela działki leśnej, leśniczy spisuje Protokół z oględzin na gruncie (formularz nr 2),

f) Protokół z oględzin na gruncie przekazany zostaje do biura nadleśnictwa,

g) Po pozyskaniu drewna, właściciel składa do Nadleśnictwa Podanie o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (formularz nr 3),

h) Nadleśniczy, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej w Nadleśnictwie za nadzór nad lasami niepaństwowymi, kieruje podanie do właściwego terytorialnie leśniczego,

i) Jeżeli zabieg wykonany jest poprawnie, leśniczy cechuje drewno i sporządza w rejestratorze dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna – Świadectwo legalności pozyskania drewna. W Świadectwie legalności pozyskania drewna jako podstawę prawną legalizacji należy podać uproszczony plan urządzenia lasu.

Uwaga: W przypadku wykonania zabiegu niezgodnie ze wskazaniami w UPUL, leśniczy ma prawo odmówić legalizacji drewna, informując o tym na piśmie Nadleśniczego. Nadleśniczy kieruje sprawę do Starosty zlecającego nadzór,

j) Świadectwo legalności pozyskania drewna przekazane zostaje do nadleśnictwa w celu podpisania go przez Nadleśniczego,

k) Podpisany oryginał Świadectwa legalności pozyskania drewna przekazany zostaje właścicielowi działki leśnej (bezpośrednio przez leśniczego lub wysłany pocztą na wskazany w podaniu adres),

l) Kopie Świadectwa legalności pozyskania drewna przechowywane są w biurze nadleśnictwa.

2. Działki leśne nie objęte uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach:

a) Właściciel składa do Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn Podanie o instruktaż na gruncie w zakresie zakwalifikowania drzew do wyrębu (formularz nr 1),

b) Nadleśniczy, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej w Nadleśnictwie za nadzór nad lasami niepaństwowymi, kieruje podanie do właściwego terytorialnie leśniczego,

c) Na gruncie, w obecności właściciela działki leśnej, leśniczy spisuje Protokół z oględzin na gruncie (formularz nr 2),

d) Oryginał Protokołu z oględzin na gruncie przekazany zostaje właścicielowi (bezpośrednio przez leśniczego lub wysłany pocztą na wskazany w podaniu adres), kopia pozostaje w nadleśnictwie,

e) W celu wydania decyzji zezwalającej na wykonanie prac, właściciel występuje do Starosty Ostródzkiego z Wnioskiem (formularz nr 4) o wydanie decyzji, w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew na działce leśnej wraz z Protokołem oględzin na gruncie,

f) Na podstawie nadesłanych dokumentów Starosta Ostródzki wydaje Decyzję w której określa zadania z zakresu gospodarki leśnej,

g) Procedurę legalizacji drewna przeprowadza się w sposób analogiczny jak opisany dla działek leśnych objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu.

Starostwo Powiatowe w Iławie

1. Działki leśne objęte uproszczonymi planami urządzenia lasu:

a) Procedura przeprowadzana analogicznie jak w Starostwie Ostróda.

2. Działki leśne objęte inwentaryzacją stanu lasu:

a) Właściciel składa do Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn Podanie o instruktaż na gruncie w zakresie zakwalifikowania drzew do wyrębu (formularz nr 1),

b) Podanie o instruktaż na gruncie w zakresie zakwalifikowania drzew do wyrębu przekazane zostaje do Starostwa Powiatowego w Iławie, kopia pozostaje w biurze nadleśnictwa,

c) Starostwo Powiatowe ustala termin oględzin działki, o czym zawiadamia właściciela i Nadleśnictwo,

d) Na gruncie, w obecności przedstawiciela Nadleśnictwa, spisuje się protokół,

e) Na podstawie protokołu Starosta wydaje Decyzję, która określa zadania z zakresu gospodarki leśnej,

f) Oryginał Decyzji Starostwo przesyła właścicielowi działki i do wiadomości kopię decyzji do Nadleśnictwa,

g) Procedurę legalizacji drewna przeprowadza się w sposób analogiczny jak opisany dla działek leśnych, objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu w Starostwie Ostróda, podając jako podstawę prawną legalizacji zadania z zakresu gospodarki leśnej określone w Decyzji.

3. Działki leśne dla których nie sporządzono uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu:

a) Procedura przeprowadzana analogicznie jak dla działek objętych inwentaryzacją stanu lasu.

Sporz. M.Ptaszkiewicz dn.17.06.2016