Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn

Siedziba i pomieszczenia biurowe mieszczą się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Miłomłyn, na terenie Leśnictwa Bagieńsko.

Pomieszczenia biurowo – administracyjne zlokalizowane są w 2 (dwóch) wolnostojących budynkach A, B, nie połączonych ze sobą korytarzem czy częścią wspólną, gdzie:

A – BUDYNEK GŁÓWNY, w którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, posiada 3 kondygnacje użytkowe: PIWNICA, PARTER, I PIĘTRO.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Do głównego wejścia należy pokonać 8 schodów z poręczą, następnie przejść przez wiatrołap, do korytarza na parterze. Poruszanie się osób niepełnosprawnych w budynku A możliwe jest tylko na poziomie PARTER.

Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po pozostałych poziomach.

Przed wejściem do budynku nie ma pochylni/podjazdów/wind dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80 cm, co może utrudniać skorzystanie z nich osobie poruszającej się na wózku dla osób niepełnosprawnych.

Korytarz przebiega przez długość całego piętra.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Po kontakcie telefonicznym jest możliwość obsługi klienta w budynku B.

B – BUDYNEK GOSPODARCZO - BIUROWY, w którym zlokalizowane są biura pracowników administracji Nadleśnictwa oraz Posterunek Straży Leśnej, posiada 1 kondygnację użytkową.

Do głównego wejścia trzeba pokonać niski stopień.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem A i B, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 647 30 56 lub e-mailowo na adres: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl