Nadleśnictwa i inne

POLECANE POLECANE

Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Załącznik nr 14 do Procedury przetwarzania
i ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Miłomłyn

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Miłomłyn, o tym że:

1. Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Miłomłyn, z siedzibą w miejscowości Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14 – 140 Miłomłyn, telefon numer 89 647 3056, fax. numer 89 647 3221, e-mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl;

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi są: Nadleśnictwo Miłomłyn, z siedzibą w miejscowości Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14 – 140 Miłomłyn, telefon numer 89 647 3056, fax. numer 89 647 3221, e-mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl;

3. Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

• wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności, prowadzenia działalności statutowej;

• prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu

• zatrudnienia;

• realizacji umów cywilnoprawnych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6 ust.1 pkt 3 RODO;

4. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej;

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;

6. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane. art. 5 ust. 1 lit. e RODO

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skarg do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

12. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda.

14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 

Dotyczy dokumentów aplikacyjnych

Nadleśnictwo Miłomłyn uprzejmie informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie zniszczone, a wiadomości e-mail trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.