Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Miłomłyn znajduje się ponad 19 tys. ha lasów.

Obszar Nadleśnictwa jest bardzo ciekawy przyrodniczo.

Zwarty kompleks leśny, położony na wschód od Miłomłyna zlokalizowany jest na rozległym sandrze. Sandr zajmuje teren równinny, miejscami falisty, ze zbiornikami wodnymi i torfowiskami. Pozostałą cześć obszaru stanowią utwory morenowe, których charakterystyczną cechą jest bardzo urozmaicona rzeźba terenu – od kilkudziesięciometrowej wysokości pagórków po głębokie rynny polodowcowe i jary wyżłobione przez wody odpływowe.

Nadleśnictwo położone jest w dwóch zlewniach: Wisły oraz Zalewu Wiślanego. W obszarze wymienionych wyżej zlewni występują cieki o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym jak rzeka Drwęca, płynąca południowymi obrzeżami obrębu Miłomłyn. W zasięgu jego granic występuje 37 jezior; dużych – typowo rynnowych, małych - niekiedy mocno zeutrofizowanych, wiele z nich oficjalnie nienazwanych.

Przez lasy Nadleśnictwa przebiegają cztery kanały:

·         Elbląski – łączący Jezioro Drwęckie z Jeziorem Ruda Woda

·         Iławski – łączący Kanał Elbląski z Jeziorem Jeziorak

·         Bartnicki – łączy Jezioro Ruda Woda z Jeziorem Bartężek

·         Ostródzki – łączy Jezioro Szeląg Wielki z Jeziorem Pauzeńskim

Dominującymi typami gleb są gleby rdzawe właściwe i rdzawe bielicowane. Dość znaczącą powierzchnię zajmują też gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów.