Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja nizinna

W grudniu 2013 roku na terenie Nadleśnictwa zrealizowany został projekt pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

Głównym powodem budowy obiektów małej retencji było przede wszystkim odtworzenie naturalnych warunków hydrologicznych na obszarze śródleśnych łąk – tzw. Perskich łąk. Projektowane urządzenia zwiększą retencję obszarów przyległych, przez co z czasem polepszeniu ulegną warunki wilgotnościowe gleb, ograniczony zostanie spływ roztopowych wód gruntowych oraz poprawi się bilans wodny rozpatrywanego obszaru. Celem projektu było również zapobieżenie obniżania poziomu wód gruntowych, stworzenie mikrozbiorników dla zwierzyny leśnej, zwiększenie bioróżnorodności przez uwilgotnienie siedlisk, poprawa warunków bytowania zwierzyny i ptactwa.  W ramach projektu przeprowadzono renowację istniejącego już systemu melioracyjnego; modernizację rowów melioracyjnych, budowę zastawek piętrzących, przepustów i brodów.