Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests) – lasy o szczególnych walorach przyrodniczych -

wyznaczono zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce".

 

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

  HCVF 1.1 – obszary chronione

        1.1  a) lasy w rezerwatach przyrody i parkach narodowych

        1.1  b) lasy w parkach krajobrazowych

  HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

  HCVF 1.3 Ostoje gatunków endemicznych

  HCVF 1.4 Obszary sezonowych koncentracji cennych gatunków

HCVF 2 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3 Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 4 Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

  HCVF 4.1 Lasy wodochronne

  HCVF 4.2 Lasy glebochronne

  HCVF 4.3 Lasy chroniące przed pożarem

HCVF 5 Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności

HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności