Zasoby leśne

Udział siedlisk leśnych, gatunków lasotwórczych i drzewostanów w klasach wieku dla Nadleśnictwa.

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Co roku leśnicy podejmują działania zmierzające do zachowania trwałości lasu i zwiększania jego naturalnej odporności.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów i surowców przekształcanych następnie w określone wyroby dostarczane odbiorcom

Urządzanie lasu

Podstawą prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest plan urządzenia lasu.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, leżącymi w granicach administracyjnych Nadleśnictwa, zostały powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miłomłyn.