Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Podstawą prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest plan urządzenia lasu.

 Trwale zrównoważona gospodarka leśna oznacza działalność zmierzającą do ukształtowania lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału  regeneracyjnego, żywotności i zdolności  do wypełniania teraz i w przyszłości wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Dla celów planowania urządzeniowego przyjęto sześć kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz orientacyjne wskaźniki odpowiadające tym kryteriom:

·         Zachowania i wzmacniania zasobów leśnych

·         Utrzymania zdrowia i witalności ekosystemów leśnych

·         Utrzymania i wzmacniania produkcyjnych funkcji lasów

·         Zachowania, ochrony i wzmocnienia różnorodności biologicznej

·         Zachowania i wzmocnienia funkcji ochronnych

·         Utrzymania innych funkcji i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Miłomłyn wykonano w oparciu między innymi o Ustawę o lasach, Ustawę o ochronie przyrody, Instrukcję Urządzania Lasu, Zasady Hodowli Lasu, Instrukcję Ochrony Lasu, Instrukcję Ochrony Przeciwpożarowej, stosowne Rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zasady określania zadań gospodarczych zostały przyjęte na podstawie:

·         szczegółowej inwentaryzacji stanu lasu,

·         opracowań specjalistycznych,

·         analiz i opisów gospodarki leśnej w ubiegłych latach,

·         warunków przyrodniczych

Przy projektowaniu zadań z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, użytkowania ubocznego, gospodarki łowieckiej, budowy i remontów infrastruktury technicznej oraz zadań z zakresu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, kierowano się bieżącymi potrzebami nadleśnictwa.