Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów i surowców przekształcanych następnie w określone wyroby dostarczane odbiorcom

Głównym przedmiotem użytkowania lasu jest drewno, o którego wielkości pozyskania decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu.

Etat cięć to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach, na określonej powierzchni, w ciągu 10 lat, które obejmuje plan.

Główne użytkowanie lasu odnosi się do pobierania z lasu głównego użytku leśnego, czyli drewna.

Uboczne użytkowanie lasu obejmuje pozyskiwanie i przygotowanie do wykorzystania leśnych surowców i produktów nie będących drewnem, tj. soków drzewnych, żywic, owoców leśnych, grzybów leśnych, roślin przemysłowych i farmaceutycznych, dziczyzny, trofeów łowieckich, kopalin powierzchniowych (torf, piaski, żwiry).

Uzyskanie pożądanego typu lasu spełniającego wymogi trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wymaga wielu działań z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu.

W ciągu całego cyklu życia drzewostanu można wyróżnić cztery okresy:

Okres uprawy – czas od założenia uprawy do nastąpienia zwarcia

Okres młodnika – od nastąpienia zwarcia do rozpoczęcia się okresu wydzielania drzew

Okres dojrzewania drzewostanu – po ustaniu wzrostu na wysokość i rozpoczęciu intensywnego przyrostu na grubość

Okres dojrzałości drzewostanu – gdy drzewostan osiągnął już odpowiednie wymiary i wchodzi w okres odnowienia

Stosownie do wymienionych okresów rozwojowych wykonuje się w drzewostanie cięcia pielęgnacyjne – czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne.

Usuwanie z lasu drzewostanów dojrzałych odbywa się za pomocą cięć rębnych, których podstawowym celem jest przebudowa lub odtworzenie drzewostanów.

Nadleśnictwo Miłomłyn pozyskuje rocznie ok. 85 tys. m3 drewna.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa trafia do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych, na potrzeby gospodarstw domowych.

Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.