Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o lasach, zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Lasy jako zbiorowiska długowieczne i wielkopowierzchniowe wywierają ogromny wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie; kształtowanie warunków klimatycznych, stosunków wodnych i procesów glebotwórczych. Stan równowagi w dużej mierze zależy od stopnia zróżnicowania lasów.

Obserwowane obecnie zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, wzrost gospodarczy, zwiększanie się liczby ludności, przyczyniają się między innymi do zmian w strukturze zbiorowisk leśnych, powodują zamieranie poszczególnych gatunków lub całych zespołów leśnych. W związku z powyższym zwraca się szczególną uwagę na wprowadzanie możliwie dużej liczby gatunków drzew dostosowanych do charakteru siedlisk, wzbogacanie nadmiernie zubożonych gatunkowo drzewostanów, preferowanie naturalnego odnowienia lasu, wspieranie procesów naturalnych, ukierunkowanie prac prowadzonych w lasach na zwiększenie ich stabilności, żywotności i trwałości.

Zasady hodowli lasu opierają się przede wszystkim na wynikach badań naukowych oraz doświadczeniach kolejnych pokoleń leśników. Kontynuują kierunek hodowli lasu oparty zarówno na wzorcach naturalnych, ukształtowanych w przeszłości, jak i współczesnych procesach rozwoju zjawisk przyrodniczych, z uwzględnieniem wymogów społeczno-gospodarczych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo Miłomłyn bierze udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.

Lasów w Polsce z roku na rok przybywa.