Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych  i typów środowisk, takich jak naturalne zbiorniki wodne , śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna i torfowiska, wydmy , płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza itp. Ich powierzchnia jest zazwyczaj niewielka. Zachowanie takich powierzchni w ich naturalnym stanie pozwala zarówno na  utrzymanie różnorodności biologicznej krajobrazu jak i równowagi ekologicznej ekosystemów zniekształconych gospodarczą działalnością człowieka.

W zasięgu Nadleśnictwa znajdują się 4 użytki ekologiczne:

·         Jezioro Gorzeń Duży – 0,78 ha

·         Jezioro Gorzeń Mały – 0,46 ha

·         Wyspa Czaplak – fragment 9,39 ha

·         Obszar wodno-błotny Żurawisko – fragment 2,28 ha