Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Sieć Natura 2000 obejmuje obszary istotne dla zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Celem tego projektu jest zachowanie w możliwie jak najlepszym stanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów, na których występują siedliska przyrodnicze lub gatunki uwzględnione w aktach prawnych UE dotyczących ochrony przyrody.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawę prawną ochrony europejskiej fauny i flory stanowią dwa akty prawne:

  • ·  Dyrektywa Ptasia – dot. ochrony dziko żyjących ptaków
  • ·  Dyrektywa Siedliskowa – dot. ochrony siedlisk naturalnych oraz dziko żyjącej fauny i flory

Głównym celem Dyrektywy Ptasiej jest utrzymanie populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym, przy czym przy osiąganiu tego celu nakazuje ona uwzględnienie wymagań ekonomicznych i rekreacyjnych. Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia koniecznych działań, w celu utrzymania populacji wszystkich gatunków dzikich ptaków na odpowiednim poziomie, poprzez utrzymanie lub odtworzenie dostatecznego zróżnicowania obszaru ich siedlisk.

Dyrektywa Siedliskowa zawiera postanowienia dotyczące ochrony siedlisk, ochrony gatunkowej oraz reguluje inne drobniejsze zagadnienia. Podstawowym celem tej dyrektywy jest spowodowanie szeregu działań, które przyczynią się do zachowania różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  na europejskim terytorium Państw Członkowskich.

Obszary Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa:

·         PLB 280005 Lasy Iławskie – obszar specjalnej ochrony ptaków – 111,72 ha

·         PLH 280001 Dolina Drwęcy – specjalny obszar ochrony siedlisk -404,36 ha

·         PLH 280030 Jezioro Długie – specjalny obszar ochrony siedlisk – 487,93 ha

·         PLH 280053 Ostoja Iławska - specjalny obszar ochrony siedlisk – 108,62 ha