Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z zapisami zawartymi w Art. 23.1 Ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono następujące obszary chronionego krajobrazu:

Lasów Taborskich

Kanału Elbląskiego

Doliny Górnej Drwęcy

Pojezierza Iławskiego

Pojezierza Iławskiego Wschód